Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Contents

HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU

Định nghĩa về hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trước tiên là sự thỏa thuận của các chủ thể trong xã hội, được thiết lập trên cơ sở bình đẳng, thiện chí, tự do thỏa thuận giữa các bên. Đối tượng của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đó chính là quyền sử dụng hợp pháp đối với nhãn hiệu của một bên. Ngày nay, các giao dịch liên quan tới quyền sở hữu, quyền sử dụng nhãn hiệu vô cùng phổ biến trong xã hội, góp phần thúc đẩy công việc kinh doanh của các bên.

Hôm nay, Tuvanphapluat24h xin gửi tới quý bạn đọc mẫu hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu mới nhất, phù hợp với quy định của pháp luật.

Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Mẫu hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

HỢP ĐỒNG LI-XĂNG

CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU

Số:………….. /HĐCGQSDNH

 

Hợp đồng này được lập vào ngày …………../…………./……………tại………………………………………………………………………., giữa các bên sau đây:

Bên A:.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Trụ sở chính:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Tài khoản số:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Đại diện là:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Theo giấy uỷ quyền số (nếu có):…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(sau đây gọi tắt là Bên Giao)

Bên B:

– Tên doanh nghiệp:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Trụ sở chính:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Điện thoại:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Tài khoản số:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Đại diện là:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Theo giấy uỷ quyền số (nếu có):……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Sau đây gọi tắt là Bên Nhận)

 

Điều 1. Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Bên Giao cam kết là chủ sở hữu hợp pháp của nhãn hiệu sau đây tại Việt Nam:

Nhãn hiệu …………………  Nhóm …………..  Sản phẩm……………… Số đơn……………….. Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ ngày………………

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số:……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điều 2. Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (Li – xăng)

Bên Giao bằng văn bản này chuyển giao cho Bên Nhận  quyền sử dụng  Nhãn  hiệu   tại   Việt  Nam cho sản phẩm đã được đăng kí theo Số đơn………………., Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số……………. nêu trên, và Bên Nhận  bằng văn bản này tiếp nhận quyền sử dụng nhãn hiệu theo đúng phương thức quy định  trong Hợp đồng này.

Điều 3. Phạm vi chuyển giao Li – Xăng

3.1. Hình thức chuyển giao:  Độc quyền

3.2. Lãnh thổ li-xăng: Việt Nam.

3.3. Thời hạn li-xăng: Hợp đồng sẽ có hiệu lực trong vòng 10 năm kể từ ngày Hợp đồng này được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ, trừ trường hợp bị huỷ bỏ hoặc chấm dứt trước thời hạn theo các điều kiện nêu tại Điều 5 dưới đây.

Điều 4. Phí chuyển giao và phương thức thanh toán

4.1. Phí chuyển giao: Ghi rõ phí chuyển giao và phương thức thanh toán (nếu có).

Phí chuyển giao: .

Phương thức thanh toán: tiền mặt

4.2. Nghĩa vụ nộp thuế liên quan đến việc chuyển giao li-xăng:

Bên Nhận sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm liên quan đến nghĩa vụ nộp thuế liên quan đến việc chuyển giao Li – xăng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các bên

5.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên Giao:

– Bên giao có nghĩa vụ giao đủ toàn bộ giấy tờ liên quan đến Nhãn hiệu kể từ khi Hợp đồng này có hiệu lực trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày ký kết, tại địa điểm và bằng phương thức như hai bên đã thỏa thuận.

– Bên giao phải đảm bảo điều kiện về quyền sở hữu cho Bên nhận đối với Nhãn hiệu không bị tranh chấp bởi bên thứ ba, không vi phạm bản quyền.

– Nếu bên Nhận chậm thanh toán tiền và các chi phí khác thì bên Nhận phải trả tiền lãi theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả.

5.2. Nghĩa vụ của Bên Nhận:

– Bên nhận có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ liên quan đến Nhãn hiệu sau khi được Bên giao chuyển quyền đối với nhãn hiệu đang được  bảo hộ “……………..”, số giấy chứng nhận đăng ký:………….

Điều 6. Đăng ký hợp đồng, thời hạn và chấm dứt hợp đồng

Bên Nhận có nghĩa vụ tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký việc chuyển giao li – xăng này với Cục Sở hữu Trí tuệ của Việt Nam và tự chịu mọi chi phí liên quan.

Hợp đồng này được xem như có hiệu lực kể từ ngày được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam xác nhận đăng ký và sẽ duy trì hiệu lực đầy đủ trừ khi chấm dứt trước thời hạn theo các điều khoản khác của Hợp đồng.

Hợp đồng có thể được gia hạn theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa các bên trên cơ sở các điều khoản và điều kiện do hai bên thỏa thuận và được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Điều 7. Duy trì hiệu lực của nhãn hiệu

Bên Giao đảm bảo có đầy đủ quyền hợp pháp và chính đáng đối với Nhãn hiệu, cũng như quyền cấp Li – xăng sử dụng nhãn hiệu tại thời điểm kí kết hợp đồng này. Đồng thời, Bên Giao cam kết nỗ lực hết sức trong việc đảm bảo và duy việc hiệu lực của đăng ký Nhãn hiệu tại Việt Nam trong suốt thời hạn của Hợp đồng.

Điều 8. Các điều kiện về sửa đổi, đình chỉ, vô hiệu hợp đồng

Mọi sửa đổi hoặc bổ sung đối với Hợp đồng này sẽ chỉ có hiệu lực khi lập thành văn bản, chữ ký bời đại diện có thẩm quyền của các Bên và được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Hợp đồng sẽ bị đình chỉ hiệu lực nếu quyền sở hữu công nghiệp của Bên giao bị đình chỉ hoặc trong trường hợp bất khả kháng.

Hợp  đồng này sẽ vô hiệu nếu quyền sở hữu công nghiệp của Bên giao đối với Nhãn hiệu bị hủy bỏ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 9. Giải quyết tranh chấp và luật áp dụng

Hợp  đồng này được điều chỉnh và áp dụng theo luật pháp nước CHXHCN Việt. Mọi tranh chấp phát sinh giữa các bên sẽ được giải quyết trước tiên bằng thỏa thuận. Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận, các bên đồng ý sẽ đưa vụ việc ra giải quyết tại Tòa án nơi có trụ sở chính của bên bị kiện. Hợp đồng này được làm thành 3 (ba) bản gốc có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi bên giữ 1 (một) bản, 1 (một) bản được nộp vào Cụ Sở hữu trí tuệ để đăng ký.

 

                      ĐẠI DIỆN BÊN GIAO                                                                                            ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

(Ghi tên, chức vụ người ký, đóng dấu)                                                             (Ghi rõ tên, chức vụ của người ký, đóng dấu)

 

Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H –  TỰ HÀO LÀ NGƯỜI ĐỒNG HÀNH VỚI QUÝ BẠN ĐỌC TRÊN CON ĐƯỜNG GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ.

NHỮNG VẤN ĐỀ MÀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H CÓ THỂ HỖ TRỢ CHO BẠN ĐỌC

Tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu phù hợp với quy định của pháp luật

Đánh giá rủi ro pháp lý, trực tiếp soạn thảo hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

TẠI SAO NÊN CHỌN TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN?

Tư vấn pháp luật 24h có đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm trong việc hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Với mong muốn tối đa hóa lợi ích của bạn đọc, tối ưu hóa thời gian và giải quyết vụ việc một cách nhanh chóng nhất. Tư vấn pháp luật 24h chuyên hỗ trợ bạn đọc thực hiện các thủ tục pháp lý về hợp đồng đặc biệt là các vấn đề về: Tư vấn, soạn thảo hợp đồng, đánh giá rủi ro hợp đồng một cách nhanh chóng nhất.

TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG CỦA TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H:

– Luôn đặt lợi ích của bạn đọc lên hàng đầu.

– Luôn đồng hành và chịu trách nhiệm cao; luôn tiên phong trong cập nhật kiến thức pháp luật mới nhất.

Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Bài viết cùng chuyên mục:

Trong trường hợp bạn đọc cần được giải đáp cũng như hỗ trợ về các thủ tục pháp lý, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Website: Tuvanphapluat24h.com

Email: Tuvanphapluat.24h.vn@gmail.com hoặc Tuvanphapluat24h168@gmail.com

Hotline: 0346048616

 

 

 

 

 

1 những suy nghĩ trên “Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

  1. Pingback: TẢI HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG TÁC PHẨM - Tư vấn pháp luật 24h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *