Mẫu hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn mới nhất

HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN

Chương trình biểu diễn 

Căn cứ pháp lý: 

Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn là gì?

    Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn là hình thức ghi nhận việc chuyển giao quyền sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn. Trong đó, chuyển quyền sử dụng quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền liên quan cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng có thời hạn một, một số hoặc toàn bộ các quyền sau:

 • Định hình cuộc biểu diễn trực tiếp của mình trên bản ghi âm, ghi hình;
 • Phát sóng hoặc truyền theo cách khác đến công chúng cuộc biểu diễn của mình chưa được định hình mà công chúng có thể tiếp cận được, trừ trường hợp cuộc biểu diễn đó nhằm mục đích phát sóng;
 • Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình của mình;
 • Nhập khẩu, phân phối đến công chúng bản gốc và bản sao bản ghi âm, ghi hình của mình thông qua hình thức bán, cho thuê hoặc phân phối bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được.

Những lưu ý khi ký kết hợp đồng sử dụng quyền liên quan

 • Hợp đồng sử dụng quyền liên quan phải được lập thành văn bản
 • Việc thực hiện, sửa đổi, chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng sử dụng quyền liên quan được áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự.
 • Trong trường hợp tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có đồng chủ sở hữu thì việc chuyển quyền sử dụng quyền liên quan phải có sự thỏa thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu;
 • Trong trường hợp có đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có các phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập thì chủ sở hữu quyền liên quan có thể chuyển quyền sử dụng quyền liên quan đối với phần riêng biệt của mình cho tổ chức, cá nhân khác.
 • Tổ chức, cá nhân được chuyển quyền sử dụng quyền liên quan có thể chuyển quyền sử dụng cho tổ chức, cá nhân khác nếu được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền liên quan.
hợp đồng sử dụng quyền liên quan

Nội dung hợp đồng sử dụng quyền liên quan

    Hợp đồng sử dụng quyền liên quan gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;
 • Căn cứ chuyển quyền;
 • Phạm vi chuyển giao quyền;
 • Giá, phương thức thanh toán;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

    Để cụ thể hóa các nội dung của hợp đồng sử dụng quyền liên quan, Tư vấn pháp luật 24h.com xin gửi tới quý bạn đọc mẫu hợp đồng sử dụng quyền liên quan như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——o0o——

HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN

Số: ………./HĐSDQLQCTBD

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm …… Tại …………………… Chúng tôi gồm:……………

Bên cho phép sử dụng quyền liên quan (Bên A)

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………………..

(Nếu là tổ chức thì ghi rõ chức vụ của người đại diện, Giấy chứng nhận ĐKKD, ngày và nơi cấp)

Số CMND:………………………… ……Cấp ngày …… tháng …..….. năm ….… Tại ………..

(Nếu là người nước ngoài thì ghi số Hộ chiếu, ngày và nơi cấp).

Địa chỉ: Số điện thoại: …………..  Fax: ……………………Email: ………………………

Là chủ sở hữu quyền liên quan đối với chương trình: …………………………………………

(Trường hợp có nhiều chủ sở hữu thì các chủ sở hữu có thoả thuận cử người đại diện ký hợp đồng).

Bên sử dụng quyền liên quan (Bên B)

Họ và tên       : ……………………………………………………………………………………

(Nếu là tổ chức thì ghi rõ chức vụ của người đại diện, Giấy chứng nhận ĐKKD, ngày và nơi cấp).

Số CMND     : …………………Cấp ngày…………tháng………năm………..tại………

(Nếu là người nước ngoài thì ghi số Hộ chiếu, ngày và nơi cấp).

Địa chỉ           :………………………………………………………………………………………

Số điện thoại :…..………….…..Fax:………………………….Email: ……………………

Hai bên cùng thoả thuận và ký hợp đồng với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: Bên A đồng ý cho bên B định hình bản ghi âm, ghi hình hoặc cả ghi âm, và ghi hình chương trình biểu diễn dưới đây:

Tên chương trình biểu diễn: ………………………………………………………………………………………..

(Nếu sử dụng tác phẩm của người khác để biểu diễn thì phải nêu rõ tên tác giả và tên tác phẩm gốc, Hợp đồng, giấy phép sử dụng tác phẩm)……………………………………………………………………….

Họ và tên (những người biểu diễn, đính kèm): …………………………………………………………….

Chủ sở hữu quyền biểu diễn: ………………………………………………………………………………………

Số giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan (nếu có) ………………………………………………..

Cấp ngày …. tháng …. Năm……………tại ………………………………………………………………..

Phạm vi sử dụng bản định hình chương trình biểu diễn:………………………………………………. Để sản xuất chương trình băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình, phim, chương trình phát thanh, truyền hình)

Khu vực địa lý phát hành chương trình:……………………………………………………………………….

Thời lượng chương trình:…………………………………………………………………………………………….

Định dạng bản sao chương trình:…………………………………………………………………………………

Số lượng in:………………bản…………………………………………………………………………………….

ĐIỀU 2: Bên A có trách nhiệm tạo điều kiện cho bên B lắp đặt các thiết bị ghi âm/ghi hình để thực hiện việc định hình chương trình biểu diễn ghi tại Điều 1 Hợp đồng này vào thời gian……………………………địa điểm………………………………………………………………………………

(Các bên có thể ấn định thời hạn hoặc thời điểm thực hiện việc định hình chương trình biểu diễn cụ thể)

ĐIỀU 3: Bên B có quyền sử dụng bản định hình chương trình biểu diễn ghi tại Điều 1 Hợp đồng này để sản xuất chương trình trong thời hạn:………………………………………………………………………..

(Các bên có thể thoả thuận cụ thể về số lần sản xuất, hoặc thời hạn sản xuất chương trình)

ĐIỀU 4: Bên B phải tôn trọng các quyền nhân thân của tác giả và người biểu diễn quy định tại Điều 19 và Điều 29 Luật Sở hữu trí tuệ.

(Các bên có thể thoả thuận về việc bên A được xem trình bày và duyệt nội dung bản định hình chương trình trước khi đưa sản xuất để phát hành tới công chúng).

ĐIỀU 5: Bên B phải thanh toán tiền bản quyền sử dụng quyền liên quan cho bên A theo phương thức sau:

(Giá chuyển nhượng, hình thức, cách thức thanh toán; thời gian, địa điểm thanh toán…)

Bên B tặng bên A………… bản sao chương trình vào thời điểm thanh toán tiền bản quyền tác phẩm, trừ trường hợp hai bên có thoả thuận khác.

ĐIỀU 6: Bên A không được chuyển quyền định hình chương trình biểu diễn theo quy định tại Điều 1 Hợp đồng này cho bên thứ ba trong thời gian thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp hai bên có thoả thuận khác.

ĐIỀU 7: Các bên có nghĩa vụ thực hiện các cam kết tại Hợp đồng này, bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên kia.

(Các bên có thể thoả thuận về việc bồi thường theo tỉ lệ % trên giá trị hợp đồng hoặc một khoản tiền nhất định).

ĐIỀU 8: Tất cả những tranh chấp xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng hoặc liên quan đến nội dung hợp đồng được giải quyết thông qua thoả thuận trực tiếp giữa hai bên. Nếu thoả thuận không đạt kết quả, một trong hai bên có thể nộp đơn yêu cầu Trọng tài hoặc khởi kiện tại Toà án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

(Các bên có thể thoả thuận về lựa chọn toà án thuộc quốc gia liên quan)

ĐIỀU 9: Những sửa đổi hoặc bổ sung liên quan đến hợp đồng phải có sự thoả thuận bằng văn bản của hai bên.

ĐIỀU 10: Hợp đồng này có hiệu lực……………………………………………………………………………

(Các bên có thể thoả thuận về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là ngày ký hợp đồng hoặc khoảng thời gian xác định sau ngày ký hợp đồng hoặc một ngày cụ thể)

Hợp đồng này được lập thành……………bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ………bản.

(Các bên có thể thoả thuận về ngôn ngữ, số bản của hợp đồng ký kết)./.

BÊN A (Ký, ghi rõ họ tên)BÊN B (Ký, ghi rõ họ tên)

==>> Tải toàn văn Hợp đồng sử dụng quyền liên quan tại đây:

Hợp đồng sử dụng quyền liên quan- Tuvanphapluat24h.com

TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H –  TỰ HÀO LÀ NGƯỜI ĐỒNG HÀNH VỚI QUÝ BẠN ĐỌC TRÊN CON ĐƯỜNG GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ.

TẠI SAO NÊN CHỌN TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN?

Tư vấn pháp luật 24h có đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm trong việc hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.Với mong muốn tối đa hóa lợi ích của bạn đọc, tối ưu hóa thời gian và giải quyết vụ việc một cách nhanh chóng nhất. Tư vấn pháp luật 24h chuyên hỗ trợ bạn đọc các vấn đề về Hợp đồng sử dụng quyền liên quan một cách nhanh chóng nhất.TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG CỦA TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H:– Luôn đặt lợi ích của bạn đọc lên hàng đầu.– Luôn đồng hành và chịu trách nhiệm cao; luôn tiên phong trong cập nhật kiến thức pháp luật mới nhất.Bài viết tham khảo:

Trong trường hợp bạn đọc cần được giải đáp cũng như hỗ trợ về các thủ tục pháp lý, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Email: trustbridgelegal@gmail.com

Website: Tuvanphapluat24h.com

Hotline092 18 03 000 hoặc 0962639431

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *