Menu Đóng

#1 Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

Hợp đồng mua bán hàng hóa

     Hợp đồng mua bán hàng hóa là gì?

     Ngày nay, giao dịch mua bán trong xã hội ngày càng phổ biến. Theo đó đối tượng mua bán chủ yếu là hàng hóa, bao gồm: tất cả các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai và những vật gắn liền với đất đai.

     Hợp đồng mua bán hàng hóa về mặt bản chất chính là sự thỏa thuận của các bên, trong đó bên bán có nghĩa vụ chuyển hàng hóa cùng quyền sở hữu hàng hóa đó cho bên mua; Bên mua sẽ có nghĩa vụ nhận hàng hóa, thanh toán cho bên bán giá trị của hàng hóa theo sự thỏa thuận của các bên.

     Nhận thấy nhiều bạn đọc còn vướng mắc cũng như khó khăn trong việc soạn thảo loại hợp đồng này, Tư vấn pháp luật 24h xin gửi tới quý bạn đọc mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất theo quy định của pháp luật.

hợp đồng mua bán hàng hóa

     Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—o0o—

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA 
Số: 01/2021/HDMB

 
Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bản pháp luật liên quan;
Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 và các văn bản pháp luật liên quan;
Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên;
 
Hôm nay, ngày __ tháng __năm 20__, chúng tôi gồm có:
 
BÊN BÁN (“BÊN A”): CÔNG TY TNHH ABC 

Địa chỉ             : Số nhà X, Đường Y, Phường Z, Quận N, Thành phố M
Mã số thuế      : AABBCCDD
Đại diện           : Ông       NGUYỄN VĂN A                                  Chức vụ           : Giám đốc.

BÊN MUA (“BÊN B”): CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FDI

Địa chỉ             : Số nhà X, Đường Y, Phường Z, Quận N, Thành phố M

Mã số thuế      : XXYYZZ
Đại diện           : Ông     NGUYỄN VĂN B                                    Chức vụ           : Giám đốc.

 
Trên cơ sở thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với các điều khoản sau đây:


ĐIỀU 1. TÊN HÀNG – SỐ LƯỢNG – CHẤT LƯỢNG – GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
                                                                                             (Đơn vị tính: Việt Nam đồng)

STT Tên hàng hoá Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
01
Cộng giá trị tiền hàng
Thuế GTGT 10%
Tổng giá trị Hợp đồng

Số tiền bằng chữ:
ĐIỀU 2. THANH TOÁN.

  1. Bên Mua phải thanh toán cho bên Bán số tiền ghi tại Điều 1 của Hợp đồng vào ngày …/…/20…..
  2. Bên Mua thanh toán cho Bên Bán theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Bên Bán chi tiết như sau:

Số tài khoản: XXXX
Mở tại: Ngân hàng TMCP Thương Tín. Chi nhánh ABC

ĐIỀU 3: THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG 

  1. Việc bàn giao ống đồng cho Bên Mua được thực hiện vào ngày ../…/…….
  2. Địa điểm giao nhận hàng tại Trụ sở của Bên Mua: Số……………………..

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN 

  1. Bên Bán có nghĩa vụ giao hàng đúng thời gian, địa điểm, chất lượng và chủng loại theo quy định trong hợp đồng này, trừ trường hợp bất khả kháng.
  2. Bên Bán có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ, tài liệu hợp lệ cho Bên Mua và chịu trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ, tài liệu đã giao
  3. Bên Mua có trách nhiệm thanh toán và nhận hàng theo đúng thời gian đã quy định.

ĐIỀU 5: BẤT KHẢ KHÁNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

  1.  Bất khả kháng có nghĩa là các sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép, một trong các Bên vẫn không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này, gồm nhưng không giới hạn ở: thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh, can thiệp của chính quyền bằng vũ trang, cản trở giao thông vận tải và các sư kiện khác tương tự.
  2.  Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên gặp phải bất khả kháng phải không chậm chễ, thông báo cho bên kia tình trạng thực tế, đề xuất phương án xử lý và nỗ lực giảm thiểu tổn thất, thiệt hại đến mức thấp nhất có thể.
  3.  Trừ trường hợp bất khả kháng, hai bên phải thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các nội dung của hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vướng mắc từ bất kỳ bên nào, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác. Trong trường hợp không tự giải quyết được, hai bên thống nhất đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền. Phán quyết của toà án là quyết định cuối cùng, có giá trị ràng buộc các bên. Bên thua phải chịu toàn bộ các chi phí giải quyết tranh chấp.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

  1. Việc thay đổi tên của Bên Mua trên hợp đồng và/hoặc trên hóa đơn sẽ không được chấp nhận.
  2.  Hợp đồng này có giá trị thay thế mọi giao dịch, thỏa thuận trước đây của hai bên. Mọi sự bổ sung, sửa đổi hợp đồng này đều phải có sự đồng ý bằng văn bản của hai bên.
  3. Trừ các trường hợp được quy định ở trên, Hợp đồng này không thể bị hủy bỏ nếu không có thỏa thuận bằng văn bản của các bên. Trong trường hợp hủy hợp đồng, trách nhiệm liên quan tới phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại được bảo lưu.
  4.  Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản. Mỗi bên giữ 01 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau.
  5.  Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được coi là đã thanh lý khi Bên B đã nhận đủ tiền và Bên A đã nhận hàng.

 

Đại diện bên mua
(Ký và đóng dấu)

 

Đại diện bên bán
(Ký và đóng dấu)

 

     Những lưu ý khi soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa hiện nay.

     Trên thực tế, có rất nhiều những tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa, điều này có thể dẫn tới sự tranh chấp giữa các bên. Chính vì vậy, ngay từ bước soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa, người dân cần phải lưu ý tới một số nội dung quan trọng:

     Thứ nhất, đó là hàng hóa – đối tượng của hợp đồng mua bán cần phải được thể hiện rõ ngay từ ban đầu về số lượng, chất lượng, chủng loại mà các bên thống nhất với nhau, tránh trường hợp hàng hóa không đáp ứng được với nhu cầu của bên mua, dẫn tới trả lại hàng.

     Thứ hai, đó là về phương thức, địa điểm, thời gian giao hàng, thời điểm chuyển rủi ro trong hợp đồng mua bán. Thời điểm chuyển rủi ro ở đây được hiểu là thời điểm mà bán chuyển toàn bộ quyền sở hữu hàng hóa của mình cho bên mua. Theo đó, bên bán sẽ không phải chịu trách nhiệm về những tổn thất, rủi ro phát sinh sau thời điểm chuyển quyền sở hữu. Thông thường thời điểm này được tính từ khi bên mua nhận hàng và thanh toán.

     Thứ ba, về phương thức giải quyết tranh chấp. Hiện nay, việc xuất hiện những xung đột, tranh chấp về quyền lợi giữa bên bán và bên mua trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa đã không còn là điều xa lạ. Theo đó, ngoài việc giải quyết tranh chấp tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền thì các bên hoàn toàn có thể lựa chọn những phương thức giải quyết khác cũng khá phổ biến như: Thương lượng, hòa giải hoặc trọng tài.

==>> Tải toàn văn Hợp đồng mua bán hàng hóa: Tại đây

hợp đồng mua bán hàng hóa

TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H –  TỰ HÀO LÀ NGƯỜI ĐỒNG HÀNH VỚI QUÝ BẠN ĐỌC TRÊN CON ĐƯỜNG GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ.

     NHỮNG VẤN ĐỀ MÀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H CÓ THỂ HỖ TRỢ CHO BẠN ĐỌC ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA.

  • Tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa phù hợp với quy định của pháp luật.
  • Đánh giá rủi ro pháp lý, trực tiếp soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa.

     TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN?

     Tư vấn pháp luật 24h có đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm trong việc hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

     Với mong muốn tối đa hóa lợi ích của bạn đọc, tối ưu hóa thời gian và giải quyết vụ việc một cách nhanh chóng nhất. Tư vấn pháp luật 24h chuyên hỗ trợ bạn đọc thực hiện các thủ tục pháp lý về hợp đồng đặc biệt là các vấn đề về: Tư vấn, soạn thảo hợp đồng, đánh giá rủi ro hợp đồng một cách nhanh chóng nhất.

TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG CỦA TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H:

– Luôn đặt lợi ích của bạn đọc lên hàng đầu.

– Luôn đồng hành và chịu trách nhiệm cao; luôn tiên phong trong cập nhật kiến thức pháp luật mới nhất.

Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Bài viết khác:

Trong trường hợp bạn đọc cần được giải đáp cũng như hỗ trợ về các thủ tục pháp lý, soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Website: Tuvanphapluat24h.com

Email: Tuvanphapluat.24h.vn@gmail.com hoặc Tuvanphapluat24h168@gmail.com

Hotline: 0346048616

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0346048616
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon