Lưu trữ thẻ: Đấu giá

Thành lập công ty đấu giá tài sản

Thành lập công ty đấu giá tài sản

CÔNG TY ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Công ty đấu giá tài sản trước tiên là một mô hình doanh nghiệp được pháp luật Việt Nam thừa nhận. Theo đó, đây là mô hình công ty có đăng ký ngành nghề kinh doanh đấu giá tài sản (có thể bao gồm đấu giá hàng hóa hoặc […]