Menu Đóng

TẢI HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG TÁC PHẨM

hợp đồng mua bán hàng hóa

HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG TÁC PHẨM

     Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phư­ơng tiện hay hình thức nào. Hiện nay, việc khai thác, sử dụng tác phẩm tạo ra những giá trị rất lớn về vật chất lẫn tinh thần. Trong đó, cách thức phổ biến nhất là cho thuê quyền sử dụng tác phẩm. Để cho thuê quyền sử dụng tác phẩm, các bên sẽ tiến hành kí kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng tác phẩm.

    Dưới đây, Tuvanphapluat24h.com xin chia sẻ chi tiết hơn hợp đồng chuyển quyền sử dụng tác phẩm như sau:

Căn cứ pháp lý: 

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng tác phẩm là gì?

    Hợp đồng chuyển quyền sử dụng tác phẩm là hình thức ghi nhận việc chuyển giao quyền sử dụng tác phẩm. Trong đó, chuyển quyền sử dụng tác phẩm là việc chủ sở hữu tác phẩm cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng có thời hạn một, một số hoặc toàn bộ các quyền sau:

 • Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm
 • Làm tác phẩm phái sinh;
 • Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;
 • Sao chép tác phẩm;
 • Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;
 • Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

Những lưu ý khi chuyển quyền sử dụng tác phẩm

   Để thực hiện chuyển quyền sử dụng tác phẩm, các bên cũng cần lưu ý những vấn đề sau:

 • Tác giả không được chuyển quyền sử dụng các quyền nhân thân quy định tại Điều 19 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, trừ quyền công bố tác phẩm;
 • Người biểu diễn không được chuyển quyền sử dụng các quyền nhân thân quy định tại khoản 2 Điều 29 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005
 • Trong trường hợp tác phẩm có đồng chủ sở hữu thì việc chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan phải có sự thỏa thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu;
 • Trong trường hợp có đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm có các phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập thì chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần riêng biệt của mình cho tổ chức, cá nhân khác.
 • Tổ chức, cá nhân được chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan có thể chuyển quyền sử dụng cho tổ chức, cá nhân khác nếu được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan.

hợp đồng chuyển quyền sử dụng tác phẩm

Nội dung hợp đồng chuyển quyền sử dụng tác phẩm

   Hợp đồng chuyển quyền sử dụng tác phẩm phải được lập thành văn bản gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;
 • Căn cứ chuyển quyền;
 • Phạm vi chuyển giao quyền;
 • Giá, phương thức thanh toán;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

     Để cụ thể hóa nội dung hợp đồng chuyển quyền sử dụng tác phẩm, Tư vấn pháp luật 24h.com xin gửi tới quý bạn đọc mẫu hợp đồng chuyển quyền sử dụng tác phẩm như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——o0o——

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG TÁC PHẨM

(đối với tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh)

Số:…/….

            Hôm nay, ngày ….. tháng …… năm …….. Tại …………Chúng tôi gồm:… …………

BÊN A      : …………………………………………………………………………………………………………………

Ông/bà      :………………………………………………………………………………………………………………….

Là              : …………………………………………………………………………………………………………………

(Tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm; chủ sơ hữu tác phẩm; người thừa kế quyền tác giả hoặc người được ủy quyền hợp pháp)

CMND số:………………………. Ngày cấp:…………………. Nơi cấp:……………………………………….

Địa chỉ    :

Điện thoại:………………………………………………………………. Fax: ………………………………………….

 

BÊN B    :

ĐKKD số :……………………… Ngày cấp: …………………. Nơi cấp: ………………………………………

Địa chỉ    :

Điện thoại :……………………………………………………………… Fax: …………………………………………

Đại diện :                                                                                                                                     

Ông/bà: Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………..

 

Hai bên cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1. TÁC PHẨM CHUYỂN GIAO

Bên A đồng ý chuyển tác phẩm thuộc quyền sở hữu của mình cho Bên B để sử dụng dưới hình thức:………………………………………………………………………….. (xây tượng dài, trưng bày triển lãm…)

Tại địa điểm: ………………………………………………………………………………………………………………

Tên tác phẩm: ……………………………………………………………………………………………………………..

(Nếu là tác phẩm dịch, biên soạn, cải biên, chuyển thể thì phải nêu rõ tên tác giả và tên tác phẩm gốc; nếu từ hai tác phẩm trở lên có thể lập thành danh mục kèm theo Hợp đồng).

Họ và tên tác giả: ………………………………………………………………………………………………………..

Chủ sở hữu quyền tác giả: …………………………………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số (nếu có):……………………………………………………

Ngày cấp: ……………………… Nơi cấp:…………………………………………………………………..

 

ĐIỀU 2. THỜI ĐIỂM CHUYỂN GIAO TÁC PHẨM

Bên A có trách nhiệm chuyển giao tác phẩm cho Bên B trước ngày ….. tháng …. năm ……. tại địa điểm……………………………………………………………………………………………………………………………….

Nếu có sự tranh chấp quyền tác giả của tác phẩm hoặc Bên A chuyển giao tác phẩm không đúng thời hạn thì Bên A phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra cho Bên B và Bên B có thể chấm dứt Hợp đồng.

 

ĐIỀU 3. GIỚI HẠN CHUYỂN GIAO TÁC PHẨM

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, Bên A không được chuyển giao tác phẩm cho Bên thứ ba trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

 

ĐIỀU 4. QUYỀN TÁC GIẢ

Bên B phải tôn trọng hình thức theo quy định của pháp luật về quyền tác giả, ghi tên tác giả, chủ sở hữu tác phẩm. Mọi trường hợp sửa chữa tác phẩm hoặc muốn sử dụng tác phẩm khác với thỏa thuận về hình thức sử dụng tác phẩm quy định tại Điều 1 phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A. Hai bên có nghĩa vụ phối hợp với nhau trong quá trình thực hiện hợp đồng.

 

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Bên B phải trả tiền sử dụng tác phẩm cho Bên A: ……………………………………………………….

Tổng số tiền là:……………………………………………………………………………………………………………

Phương thức trả: …………………………………………………………………………………………………………

(Mức trả, thanh toán một lần hay nhiều lần, thời gian thanh toán, địa điểm thanh toán)

Trong vòng …… ngày, sau khi tác phẩm được trưng bày triển lãm hoặc khánh thành (đối với trường hợp xây dựng tượng đài), Bên B phải thanh toán tiền cho Bên A và mời Bên A xem, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

 

ĐIỀU 6. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Tất cả các tranh chấp xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng hoặc liên quan đến nội dung hợp đồng được giải quyết thông qua thỏa thuận trực tiếp giữa hai bên. Nếu thỏa thuận không đạt kết quả, một trong hai bên có thể đưa ra Tòa án nhận dân có thẩm quyền để giải quyết.

 

ĐIỀU 7. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỢP ĐỒNG

Mọi thay đổi, bổ sung liên quan đến hợp đồng phải được sự đồng ý bằng văn bản của cả hai bên mới có giá trị.

 

ĐIỀU 8. HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị đến ngày …. tháng …… năm ……

 

ĐIỀU 9. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản giao cho mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

(Ghi chú: Tùy theo từng trường hợp cụ thể, hai bên vận dụng và có thể thỏa thuận để thêm hoặc bớt nội dung của Hợp đồng nhưng không được trái với các quy định của pháp luật)./.

BÊN A

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN B

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 ==>> Tải toàn văn Hợp đồng chuyển quyền sử dụng tác phẩm tại đây:

 Hợp đồng chuyển quyền sử dụng tác phẩm – Tuvanphapluat24h.com

 

TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H –  TỰ HÀO LÀ NGƯỜI ĐỒNG HÀNH VỚI QUÝ BẠN ĐỌC TRÊN CON ĐƯỜNG GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ.

TẠI SAO NÊN CHỌN TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN?

Tư vấn pháp luật 24h có đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm trong việc hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Với mong muốn tối đa hóa lợi ích của bạn đọc, tối ưu hóa thời gian và giải quyết vụ việc một cách nhanh chóng nhất. Tư vấn pháp luật 24h chuyên hỗ trợ bạn đọc các vấn đề về HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG TÁC PHẨM một cách nhanh chóng nhất.

TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG CỦA TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H:

– Luôn đặt lợi ích của bạn đọc lên hàng đầu.

– Luôn đồng hành và chịu trách nhiệm cao; luôn tiên phong trong cập nhật kiến thức pháp luật mới nhất.

Bài viết tham khảo:

Trong trường hợp bạn đọc cần được giải đáp cũng như hỗ trợ về các thủ tục pháp lý, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Website: Tuvanphapluat24h.com

Email: Tuvanphapluat.24h.vn@gmail.com hoặc Tuvanphapluat24h168@gmail.com

Hotline: 034.604.8616

1 Comment

 1. Pingback:Tải hợp đồng chuyển nhượng quyền liên quan - Tư vấn pháp luật 24h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0346048616
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon