Menu Đóng

Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu

hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG NHÃN HIỆU

    Chuyển nhượng nhãn hiệu (Mua bán nhãn hiệu) đang là hoạt động diễn ra rất sôi nổi trên thị trường hiện nay. Chuyển nhượng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Chuyển nhượng nhãn hiệu xuất phát từ nhu cầu và mong muốn của các bên bởi lợi ích và giá trị của nhãn hiệu mang lại. Để thực hiện chuyển nhượng nhãn hiệu, các bên cần lưu ý những vấn đề sau:

 • Việc chuyển nhượng nhãn hiệu phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản.
 • Việc chuyển nhượng nhãn hiệu phải đăng ký tới Cục Sở hữu trí tuệ
 • Chủ sở hữu nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng quyền của mình trong phạm vi được bảo hộ.
 • Việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.
 • Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó.

Căn cứ pháp lý:

hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu:

    Về nội dung Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu, gồm những điều khoản sau:

Theo điều 140 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định về nội dung của hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu như sau:

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng.

2. Căn cứ chuyển nhượng.

3. Giá chuyển nhượng.

4. Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng.

      Để cụ thể hóa hơn các điều khoản của hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu, Tuvanphapluat24h.com xin gửi tới quý bạn đọc Mẫu hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu như sau:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

……., ngày …tháng… năm 2021

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG NHÃN HIỆU

Số: ……………………/HĐCNNH

 

Hôm nay, ngày ………. tháng ……… năm …… Tại ………………………. Chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A): ………………………………………………………

Họ và tên/Tên tổ chức:

Trụ sở chính    : ……………………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại        : ……………………………………………………………………………………………………………………

Tài khoản số    : ……………………………………………………………………………………………………………………

Đại diện là       :…………………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ           : ……………………………………………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …………………………………………………………………………….

Theo giấy uỷ quyền số (nếu có):…………………………………………………………………………………………..

(Trong trường hợp có đồng chủ sở hữu thì phải kèm theo thoả thuận uỷ quyền bằng văn bản thể hiện ý chí chung của tất cả các đồng chủ sở hữu cho người đại diện ký hợp đồng).

 

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):……………………………………………………………………

Họ và tên/Tên tổ chức:

Trụ sở chính    : ……………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại        : ……………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế       :…………………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản số    : ……………………………………………………………………………………………………………………

Đại diện là       : ……………………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ           :…………………………………………………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……………………………………………………………………………..

Theo giấy uỷ quyền số (nếu có):…………………………………………………………………………………………..

 

ĐIỀU 1: CĂN CỨ CHUYỂN NHƯỢNG (1)

Bên chuyển nhượng là chủ sở hữu hợp pháp tại Việt Nam các nhãn hiệu đang được bảo hộ theo các Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tương ứng dưới đây:

TT Tên đối t­ượng Số GCN Ngày cấp Nhóm sản phẩm
1
2
3
4

 

Bên chuyển nhượng chuyển nhượng cho Bên nhận chuyển nhượng quyền sở hữu các nhãn hiệu nêu trên cho việc sản xuất các sản phẩm/dịch vụ đang được bảo hộ theo các Giấy chứng nhận tương ứng.

ĐIỀU 2: PHẠM VI CHUYỂN NHƯỢNG

2.1. Bên chuyển nhượng cam kết mình là chủ hợp pháp các nhãn hiệu nêu trên và bằng Hợp đồng này chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu và các quyền khác liên quan đến các nhãn hiệu nêu trên cho Bên nhận chuyển nhượng.

2.2. Bên nhận chuyển nhượng cam kết đồng ý tiếp nhận toàn bộ các quyền trên từ Bên chuyển nhượng.

ĐIỀU 3: PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG

Bên chuyển nhượng đồng ý cấp cho Bên nhận chuyển nhượng quyền sở hữu các nhãn hiệu nêu trên mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào (miễn phí). (hoặc là khoản phí cụ thể là ……………………………………………………)

Phương thức thanh toán: ……………………………………………………………………………………………………..

Địa điểm thanh toán:……………………………………………………………………………………………………………

Thời hạn thanh toán:……………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

4.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên chuyển nhượng:

4.1.1. Cam kết mình là chủ hợp pháp các nhãn hiệu chuyển nhượng và các nhãn hiệu này vẫn đang trong thời hạn hiệu lực;

4.1.2. Thực hiện các biện pháp và xét thấy là cần thiết để chống lại các hành vi xâm phậm của bên thứ ba gây thiệt hại cho Bên nhận chuyển nhượng khi thực hiện hợp đồng này;

4.1.3. Nộp các khoản thuế liên quan (nếu có) theo pháp luật;

4.1.4.Thực hiện các cam kết bổ sung khác để đảm bảo quyền lợi của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng này.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên nhận chuyển nhượng:

4.2.1. Tiếp nhận các quyền nêu trên liên quan đến các nhãn hiệu chuyển giao để trở thành chủ hợp pháp của các nhãn hiệu chuyển giao;

4.2.2. Nộp các khoản thuế liên quan (nếu có) theo pháp luật;

4.2.3. Thực hiện các cam kết bổ sung khác để đảm bảo quyền lợi của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng này.

 

hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN SỬA ĐỔI, HUỶ BỎ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

5.1. Mọi sửa đổi, bổ sung của hợp đồng phải được lập thành văn bản và phải được người đại diện có thẩm quyền của hai bên ký kết và được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ.

5.2. Hợp đồng này có thể bị chấm dứt trong các trường hơp sau:

5.3. Các Văn bằng bảo hộ chuyển nhượng bị chấm dứt hiệu lực bởi bất kỳ lý do gì.

5.4. Trường hợp bất khả kháng như thiên tai, khủng bố, chiến tranh.

ĐIỀU 6: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có thời hạn từ ngày được Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận……………………………

ĐIỀU 7: LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Hợp đồng này được điều chỉnh, giải thích và áp dụng theo luật Việt Nam. Nếu có bất đồng giữa hai bên trong quá trình thực hiện hợp đồng này thì được hai bên giải quyết thông qua hoà giải thương lượng. Nếu việc hoà giải nói trên không thực hiện được thì hai bên có thể yêu cầu Toà án các cấp xét xử. (hoặc trọng tài thương mại)

ĐIỀU 8: THẨM QUYỀN KÝ KẾT

 8.1. Với sự chứng kiến của mình các bên cùng thống nhất các nội dung trên và đã ký kết hợp đồng này bởi người đại diện hợp pháp của mình.

 8.2 Hợp đồng này được lập thành ….. (bản), mỗi bên giữ….. (bản), còn …. (bản) được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ. Các bản hợp đồng có hiệu lực như nhau.

        

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

(1) Các điều kiện hạn chế việc chuyển nhượng Nhãn hiệu:

– Việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

– Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó.

NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC KHI THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG NHÃN HIỆU

 • Thứ nhất, không nắm bắt được điều kiện và các hạn chế của chuyển nhượng nhãn hiệu
 • Thứ hai, không nắm rõ quy trình, thủ tục chuyển nhượng nhãn hiệu
 • Thứ ba, soạn hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu không đúng chuẩn
 • Thứ tư, không xác định được thời gian, chi phí thực hiện hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu
 • Thứ năm, không nắm bắt được quy định về đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu tại cơ quan có thẩm quyền

NHỮNG VẤN ĐỀ MÀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H CÓ THỂ HỖ TRỢ CHO BẠN ĐỌC

  Tư vấn điều kiện mua bán nhãn hiệu

  Tư vấn hồ sơ, chi phí, thủ tục chuyển nhượng nhãn hiệu

  Tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu

  Trực tiếp soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu cho khách hàng

  Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký chuyển nhượng nhãn hiệu tại cơ quan có thẩm quyền

   Bên cạnh đó, Tuvanphapluat.com cũng thực hiện các dịch vụ khác có liên quan đến nhãn hiệu cho quý khách hàng có nhu cầu như:

 • Thiết kế Logo, bộ nhận diện thương hiệu
 • Tư vấn ý nghĩa, cơ chế đăng ký bảo hộ Logo
 • Tư vấn soạn thảo hồ sơ, giấy tờ đăng ký bảo hộ Logo đầy đủ, đúng chuẩn mẫu theo quy định.
 • Trực tiếp soạn thảo hồ sơ đăng ký bảo hộ Logo cho khách hàng
 • Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ Logo tại các cơ quan có thẩm quyền.

TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H –  TỰ HÀO LÀ NGƯỜI ĐỒNG HÀNH VỚI QUÝ BẠN ĐỌC TRÊN CON ĐƯỜNG GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ.

TẠI SAO NÊN CHỌN TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN?

Tư vấn pháp luật 24h có đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm trong việc hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Với mong muốn tối đa hóa lợi ích của bạn đọc, tối ưu hóa thời gian và giải quyết vụ việc một cách nhanh chóng nhất. Tư vấn pháp luật 24h chuyên hỗ trợ bạn đọc thực hiện các thủ tục pháp lý về hợp đồng, đặc biệt là các vấn đề về: Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu một cách nhanh chóng nhất.

TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG CỦA TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H:

– Luôn đặt lợi ích của bạn đọc lên hàng đầu.

– Luôn đồng hành và chịu trách nhiệm cao; luôn tiên phong trong cập nhật kiến thức pháp luật mới nhất.

Bài viết cùng chuyên mục:

Trong trường hợp bạn đọc cần được giải đáp cũng như hỗ trợ về các thủ tục pháp lý, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Website: Tuvanphapluat24h.com

Email: Tuvanphapluat.24h.vn@gmail.com hoặc Tuvanphapluat24h168@gmail.com

Hotline: 0346048616

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0346048616
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon